Неділя, 07.06.2020, 08:00
Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | RSS

Державний навчальний  заклад
"Корсунь-Шевченківський  професійний  ліцей"


Меню сайту
Погода
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Дуальна система навчання

Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української професійно-технічної освіти

Однією з умов економічного зростання країни є підготовка виробничого персоналу з високим рівнем професійної компетентності. Сучасна система професійно-технічної освіти потребує випереджувального підходу, постійного оновлення змісту освіти відповідно до соціально-економічних умов розвитку виробництва. Ефективність цих змін залежить від своєчасного вивчення попиту на нові компетентності кваліфікованих робітників на ринку праці, інноваційного організаційно-методичного забезпечення професійної підготовки фахівців, ефективної взаємодії виробництва та навчальних закладів. Це зумовлює потребу в модернізації професійної підготовки затребуваних висококваліфікованих робітників у системі професійно-технічної освіти.

Постала гостра необхідність посилення ролі роботодавців у системі підготовки робітничих кадрів: від формування змісту, структури навчального процесу підготовки кваліфікованих робітничих кадрів до оцінювання його результатів.

Дослідження, що проводяться в сфері підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, дають змогу визначити низку суперечностей, зокрема, між вимогами суспільства до професійної компетентності виробничого персоналу та рівнем знань, умінь і навичок випускників ПТНЗ; швидкоплинними змінами у вимогах виробництва до рівня підготовки кваліфікованих робітників та недосконалістю сучасної нормативної бази ПТО.

Подолання означених вище проблем можливе за умови розроблення системи підготовки кваліфікованих робітників на основі соціального партнерства між виробництвом (сферою послуг) та професійно-технічною освітою.

Зарубіжний досвід підготовки кваліфікованих робітників засвідчує ефективність дуальної системи навчання, сутність якої полягає в паралельній підготовці робітників у навчальному закладі та в умовах виробництва. Так, у Європі, а саме у Німеччині, набула поширення модель, відповідно до якої учні 3-4 дні навчаються на підприємстві, а 1-2 дні - у навчальному закладі. У Данії та Голландії системи паралельної підготовки кваліфікованих робітників реалізуються на основі моделі, де графік навчального процесу розподіляється за тижнями теоретичного та практичного навчання. Спільною ознакою цих моделей підготовки робітників є модульна побудова змісту навчання. Дуальна система професійного навчання заснована, перш за все, на тісній взаємодії підприємства та навчальних закладів на основі соціального партнерства, де обидві сторони є рівноправними партнерами, які спільно розробляють і координують навчальний процес, здійснюють контроль за його результатами.

Концепція професійної освіти базується на рішенні проблем якості навчання, його організації, забезпечення навчально-виробничого та виховного процесу інноваційним навчально-методичним та інформаційним матеріалом, професійними якостями педагогічного персоналу, ліквідацією бар’єрів між інженерно-педагогічними працівниками та учнями, висока корпоративна культура, стиль керівництва, демократизація управління навчальним процесом, якість та задоволення потреб у професійній освіті.

Професійна освіта ХХІ віку у професійно-технічному закладі – це, насамперед, інноваційні освітні технології у поєднанні продуктивної співпраці з підприємствами замовниками кадрів, новаторська організація навчально-виробничого процесу, залучення до навчального процесу і активна співпраця його учасників – педагогічних працівників, учнів та слухачів.

Організація навчального процесу за новими, продуктивними навчальними технологіями включає:

- запровадження інноваційних технологій, що мають високий потенціал життєздатності;

- забезпечення навчального процесу інформаційними джерелами;

- наявність підприємства замовника кадрів, як соціального партнера, з високою організацією виробничого процесу, забезпеченого новітніми виробничими технологіями і обладнанням та кваліфікованими робітничими ресурсами;

- створення інноваційного клімату серед педпрацівників, активне їх залучання до реалізації завдань інновацій та їх високий професійно-кваліфікований рівень і творчий потенціал;

- наявність перспективи впровадження передових освітніх технологій;

- потреба у кваліфікованих робітниках певних професій та перспектива подальшого працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів.

З метою реалізації завдань професійно-технічної освіти в умовах стрімкого розвитку виробництва, швидкої зміни виробничих технологій перед ПТНЗ поставлені завдання щодо підготовки висококваліфікованного робітника, що відповідає корпоративним інтересам підприємства замовника кадрів. Для якісної підготовки кваліфікованих робітників необхідно успішно реалізувати навчально-науково-виробничу концепцію, яка охоплює всі аспекти підготовки молоді до самостійної роботи в умовах виробництва.

Однією з перспективних та, водночас, стратегічно важливою технологією організації навчального процесу є дуальна система навчання, сенс якої полягає у паралельному навчанні учнів у училищі та на підприємстві.

Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з’являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені молоді робочі кадри швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу.

При дуальній системі навчання перед ПТНЗ та підприємством, замовником кадрів, ставиться завдання підготовки кваліфікованих робочих кадрів, рівень професійної компетентності яких, повинен відповідати, з одного боку, вимогам кваліфікаційної характеристики і державного стандарту з професії, а, з другого боку - корпоративним вимогам підприємства. Перед навчальним закладом та підприємством ставиться одна спільна задача – рівень професійної компетенції і підготовки молодих спеціалістів не повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, окрім того, професійна орієнтація повинна бути направлена на особливості даного виробництва. Одним словом це можна визначити так – «… прийшов на підприємство – став і працюєш як кадровий робітник або молодший технічний персонал».

Особливістю дуальної системи у професійно-технічного закладу є те, що навчання учнів відбувається за схемою: теоретичний цикл та формування первинних навичок з професії відбувається в закладі, а формування складних та комплексних навичок – на конкретному виробництві, або, точніше, на конкретному робочому місці підприємства. Професійні знання та досвід у учнів набуваються, розширяються та поглиблюються під час виробничого навчання та виробничої практики.

Позитивною якістю дуального навчання є ще й те, що учні під час виробничої практики зараховуються на робочі місця та отримують відповідну заробітну плату. Таким чином вирішується питання інтеграції і кооперації професійного навчального закладу та підприємства, визначення структури і профілізації, а також моделі організації навчального процесу у закладі.

 

Досвід використання дуальної системи навчання має наступні переваги у порівнянні з традиційною:

• дуальна система підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів усуває недолік традиційних форм та методів навчання - розрив між теорією та практикою;

• в механізмі дуальної системи підготовки закладено вплив на особистість робітника або молодшого спеціаліста, створення нової психології майбутнього робітника;

• навчання майбутніх робітників за дуальною системою створює високу мотивацію отримання знань та набування професійних навичок тому, що якість їх знань прямо пов’язана з виконанням службових обов’язків на робочих місцях;

• зацікавленість керівників відповідних установ підприємства у практичному навчанні свого майбутнього робітника;

• професійно-технічний навчальний заклад працює у тісному контакті з підприємством замовником кадрів та ураховує його вимоги до майбутніх спеціалістів, а також залучає його працівників до розробки навчальних планів і програм з відповідних професій;

• дуальна система навчання може широко використовуватись в професійному навчанні України;

• дуальна система навчання дозволяє скоротити витрати професійно-технічної системи країни на закупівлю та утримання дороговартісного виробничого обладнання. Окрім того, в умовах виробництва швидше оновлюються виробничі технології і використовується найновіше устаткування, в тому числі, і при навчанні учнів;

• позитивним моментом можна відзначити вплив на учнів робітників виробництва з великим досвідом роботи і психології виробничого середовища на формування та становлення молодого робітника, його орієнтацію на конкретне виробництво.

 

 

Мета дуальної системи навчання

Впровадження дуальної системи навчання в ПТНЗ будується на дослідженні передових технологій і праці новаторів виробництва підприємства, аналізі структури професійної діяльності, визначенню обсягу знань, умінь і навичок, які використовуються у роботі, забезпеченні умов, за яких майбутній робітник повинен розвиватися як особистість, виявляються їх здібності, враховуються важливі професійні якості.

Завдання дуальної системи навчання

Задачі дуальної системи навчання це, по-перше, забезпечення якісною професійною підготовкою учнів ПТНЗ за обраною професією та сприяння їх максимальної адаптації до умов виробництва підприємства замовника кадрів а, по-друге, науково-методичне визначення дуальної системи навчання.

З цією метою перед ПТНЗ пропонуються завдання:

• запровадити дуальну систему навчання з професій, на які заклад проводить навчання;

• визначити загальну стратегію і тактику проведення експерименту з дуального навчання між закладом та підприємством;

• скласти планову структуру професійного навчання відповідно до даної системи;

• здійснювати ресурсне забезпечення реалізації експерименту з впровадження дуальної системи навчання;

• організувати систему підвищення кваліфікації педпрацівників закладу, із обраної професії, забезпечити ознайомлення учасників експерименту з діючим законодавством та його теоретичною базою.

 

Вимоги до професійних якостей педагогічних працівників ПТНЗ:

Для інноваційного процесу навчання майбутніх робітників необхідні висококваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання, що володіють фундаментальними професійними знаннями та інформаційно-комунікативними технологіями, педагогічними технологіями та методикою навчання, вмінням застосовувати професійний досвід у процесі навчання, оптимальним поєднанням майстерності та компетентності, організації взаємодії в процесі навчання, стратегічним та творчим мисленням, вмінням аналізувати та оцінювати навчальні ситуації, вмінням бачити перспективу та бути готовими до змін і адекватно на них реагувати.

Вимоги до підприємства:

Наявність постійної підтримки, організації та активного впровадження дуальної системи навчального процесу у навчальному закладі, залучення висококваліфікованих робітників підприємства для наставництва учнів, надання високотехнологічного обладнання для навчально-виробничої діяльності у навчально-виробничому процесі.

Систематичне співробітництво у підвищенні кваліфікації педпрацівників навчального закладу, партнерські стосунки і соціальне партнерство, залучання закладу до підготовки кадрового потенціалу заводу, стимулювання дуальної системи навчання та проектування нових організаційних форм навчання персоналу з залучанням потенціалу навчального закладу.

Пошук
Календар
«  Червень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Друзі ліцею

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz